KANCELARIA KOMORNICZA POSIADA DOSTĘP DO

 

Moduł wyszukiwania rachunków bankowych Ognivo

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 7971 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę.


elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.


ministerstwo sprawiedliwości elektroniczne księgi wieczyste

EKW/NKW – Nowe Księgi Wieczyste z dostępem on-line

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych.

 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jest rejestrem obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.


Centralna ewidencja i informacja i działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r.

 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

PUE udostępnia możliwość przeglądania on-line danych zapisanych na kontach w ZUS,  pozwala także na generowanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).